Home » Profes

Profes

Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36065

ÚČETNICTVÍ
MARKETING A MANAGEMENT
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
ČESKÝ JAZYK – STYLISTIKA
PRÁVNÍ NAUKA
TECHNOLOGIE pro obory zpracování kovů
TECHNOLOGIE, 1ČALOUNÍK A DEKORATÉR 1. a 2. ročník
TECHNOLOGIE 2, ČALOUNÍK A DEKORATÉR 3. ročník
TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník
TECHNOLOGIE 2 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
TECHNOLOGIE 3 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA a STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ PRAXE
MATERIÁLY 1 ČALOUNÍK A DEKORATÉR 1. a 2. ročník
DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory
DĚJINY UMĚNÍ 1 pro tříleté umělecké obory s výučním listem
ČESKÝ JAZYK MLUVNICE A PRAVOPIS
ČESKÝ JAZYK – STYLISTIKA CVIČEBNICE
MATEMATIKA 1 nástavbové studium
MATEMATIKA 2 nástavbové studium

 

Závěr projektu – červenec 2014
Cílů projektu bylo dosaženo. Byla zajištěna podpora pro vytvoření vhodnějších podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyhovovaly jejich individuálním potřebám. Do projektu byli zahrnutí žáci se zdravotními poruchami především v oblasti poruch učení, a také žáci, kteří trpí v důsledku sociálního znevýhodnění. Na podporu jejich vzdělání vznikaly vzdělávací individuální plány za spolupráce příslušného pedagoga a profesní poradkyně – psycholožky. Dále pro zefektivnění výuky bylo vytvořeno 19 pracovních sešitů. Základními aktivitami projektu – individuálními konzultacemi a kompenzačními kroužky bylo podpořeno 92 žáků, z toho 86 úspěšně. 
Žáci zapojení do projektu jej hodnotili jako velmi prospěšný. Poukazovali na problematiku obtížnosti vkládání individuálních konzultací do hodin běžné výuky. Tento problém byl částečně odstraněn otevřením kompenzačních kroužků. Na závěrečném workshopu byli o vyhodnocení požádání i pedagogové. Myšlenka projektu se jim velmi líbila. Poukazovali na problematiku časového rozvrhu individuálních konzultací a navrhli pro příští rok vytvoření volné po hodiny pro celou školu, kdy bude dán prostor právě těmto aktivitám. Co se týče aktivity studentů a jejich docházky na konzultace, hodnotili je rozdílně. Záleželo na osobní motivaci žáka, zda opravdu měl zájem a chtěl, pak docházel pravidelně. Pokud již motivace nebyla silná, jejich docházka se zhoršila. Někteří žáci na dohodnuté individuální konzultace docházeli zřídka nebo nedocházeli.

   

Metodika – PODKLADY PRO INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Únor 2014
Na pololetní konferenci pedagogických pracovníků bylo velmi dobře hodnoceno zapojení žáků do doučovacích a kompenzačních aktivit projektu. Bylo konstatováno výrazné zlepšení většiny zapojených studentů nejen v předmětech doučovaných, ale celkově v přístupu ke studiu. Na názor z druhé strany se chceme zeptat rodičů při třídních schůzkách (počátkem měsíce dubna). Dopracovává se další várka pracovních sešitů, byl vydán pracovní sešit pro Český jazyk (stylistika). Zvažujeme možnost prodloužení doby trvání projektu – pochopitelně bez nároků na navýšení rozpočtu.

Individuální a skupinové doučování, kompenzační kroužky, prosinec 2013
O individuální vyrovnávací konzultace, skupinové doučování i činnost kompenzačních kroužků má zájem stále více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ba i žáci, kteří nemají přímo diagnostikovány specifické poruchy učení (ale splňují jinou podmínku zařazení mezi žáky se SVP). Množí se žádosti i odučené hodiny. Pro potřeby žáků byly již vydány pracovní sešity pro předměty Účetnictví, Marketing a management, Základy společenských věd. Připravují se pracovní materiály pro český jazyk, dějiny umění, technologii, matematiku, odborné kreslení a další předměty.

Vyhodnocení prvních zkušeností říjen 2013
Během měsíce října 2013 se rozeběhl projekt naplno. 25. října 2013 proběhl jednodenní workshop v Krušovicích, kde Mgr. Jegorovová seznámila pedagogy s průběhem projektu, se seznamem zapojených žáků, představila používanou metodiku a odpovídala na dotazy pedagogů. Důležitou součástí workshopu byla i přednáška PhDr. Davida Čápa z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která se týkala problematiky individuálních vzdělávacích a individuálních výchovných plánů, zdravotně a sociálně znevýhodněných žáků a šikany. Praktickou částí workshopu byl kvalifikovaný rozbor příčin a projevů specifických poruch učení jednotlivých žáků zapojených do projektu.

Rozjezd aktivit projektu září 2013
Po stanovení rozvrhu pro školní rok 2013/2014 Mgr. Jegorovová předložila své návrhy na možnosti doučování žáků či kompenzace jejich poruch a znevýhodnění. Návrhy byly přijaty ředitelkou školy. Během září byly oslovovány všechny třídy a informovány o možnostech, které jim projekt přináší. Postupně se žáci začali do programu přihlašovat. Bylo potřeba vyplnit žádost u profesní poradkyně – psycholožky, která zajistila vyučujícího i prostor pro individuální výuku či zařadila žáka do skupiny pro doučování daného předmětu nebo do kompenzačního kroužku.

Úvodní školení pedagogů srpen 2013
27. – 29. srpna 2013 proběhl v Děčíně dvoudenní workshop pro pedagogy. Ředitelka školy ve spolupráci s Mgr. Jegorovovou společně seznámily pedagogy s obsahem projektu a představou o jeho průběhu, mezi další témata školení patřila především tvorba individuálních vzdělávacích plánů, seznámení s novodobou odbornou terminologií a postupy při zařazování dětí do programu projektu. Proběhla diskuse o organizačním zastřešení práce s cílovou skupinou znevýhodněných žáků, skupinového doučování a individuální výuky v rámci školy.

Zahájení projektu červenec 2013
Projekt PROFES byl zahájen v červenci 2013. Projekt vznikl na podporu žáků s určitým zdravotním či sociálním znevýhodněním. Jeho cílem je realizovat doplňující vzdělání a doučování pro takto znevýhodněné žáky, kompenzovat jejich zdravotní či sociální znevýhodnění či specifickou poruchu učení. Toho chce naše škola docílit pomocí individuálního a skupinového doučování a realizací kompenzačních aktivit. Ředitelka školy Ing. Jana Porvichová, Ph.D. oslovila Mgr. Jegorovovou s nabídkou nové pozice profesní poradkyni –  psycholožky v rámci daného projektu. Paní Mgr. Jegorovová nabídku přijala.

Zřizovatel školy

Naši partneři