Home » Vize školy

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Vize školy

VIZE ŠKOLY – CÍL:

Škola je komplexním vzdělávacím centrem odborného vzdělávání v dřevozpracujících uměleckých, nábytkářských a jim příbuzných profesích s takovou vzdělávací nabídkou různých forem studia v oborech vzdělání s maturitní zkouškou i s výučním listem a dalších forem celoživotního vzdělávání, která je plně v souladu s potřebami trhu práce a zároveň uspokojuje požadavky jak absolventů základních škol na střední vzdělání, tak požadavky ostatních občanů a institucí na celoživotní vzdělávání.

Je moderní, demokratickou institucí, která efektivně a profesionálně plní výchovně vzdělávací funkce v souladu s novodobými principy pedagogiky a humanismu. Poskytuje výchovné, vzdělávací a se vzděláním související služby pro občany, firmy a další instituce, akceptující zásady rovnoprávného respektování druhých, vzájemné tolerance a snahy vyvinout maximální úsilí pro dosažení očekávaných výsledků.

MISE – POSLÁNÍ:

Škola nabízí a poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního odborného vzdělání s výučním listem a středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou, a dále ve vzdělávacích programech v rámci profesního celoživotního vzdělávání. K tomu využívá znalostní, pedagogický i lidský potenciál nejen vlastních zaměstnanců, ale také pracovníků spolupracujících vzdělávacích institucí, pracovníků smluvních partnerů – firem v prvovýrobě i firem poskytujících služby, pracovníků veřejných institucí.

Své žáky škola připravuje nejen na kvalitní uplatnění na trhu práce, ale také na plnohodnotné občanství v demokratické společnosti a v multikulturním prostředí globalizující Evropy i světa. Vybavuje je k tomuto účelu širokou škálou znalostí a kompetencí, a to jak vzdělávacích a profesních, tak společenských a lidských, a vede je k zájmu o další získávání znalostí a dovedností v rámci celoživotního vzdělávání.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná má dlouholetou tradici v poskytování odborného vzdělávání. Vznikla v r. 1953 jako Odborné učiliště závodu Tatra Smíchov, od r. 1963 jako Učňovský závod ČKD Praha. V r. 1991 se škola stala samostatným právním subjektem – SOU TATRA Smíchov. V r. 1993 došlo ke změně názvu na SOU nábytkářské a technické, od 1. 9. 2007 se název školy změnil na Střední škola umělecká a řemeslná. Od 1. 9. 2018 byl akreditován program vyššího odborného vzdělávání a změnil se název školy na současný.

V současné době škola nabízí obory vzdělání v oblastech nábytkářství, uměleckořemeslného zpracování dřeva, restaurování, uměleckořemeslného zpracování kovů. Svým žákům zajišťujeme speciální kurzy svařování ukončené zkouškou a certifikované osvědčením. Ve všech oborech zaručujeme kvalitní přípravu pro samostatné podnikání i pro případné pokračování v dalším vzdělávání a studiu. Výuka ve všech oborech vzdělání včetně nástavbového denního studia probíhá bezplatně.

Škola velmi úzce spolupracuje s přibližně 50 právnickými a fyzickými osobami – podnikatelskými subjekty, které se podílejí na přípravách vzdělávacích programů a kde žáci jednotlivých oborů vykonávají odborný výcvik a odbornou praxi. Zástupci některých z nich tvoří Uměleckou radu, poradní orgán ředitele školy, a podílí se na přípravě maturitních a závěrečných zkoušek. Všechny tyto subjekty jsou zárukou, že všichni naši úspěšní absolventi mohou nalézt uplatnění ve svém oboru na trhu práce.

Pro naše žáky zajišťujeme stravování ve vlastních zařízeních a ubytování ve smluvních domovech mládeže, tématické exkurze a zájezdy tuzemské i zahraniční, výměnné odborné stáže v zahraničí. Škola motivuje své žáky k dobrým výsledkům ve vzdělávání prostřednictvím stipendijního řádu, který zaručuje žákům s dobrými studijními i pracovními výkony finanční odměny. Za kvalitní produktivní činnost v rámci odborného výcviku v dílnách školy i na pracovištích smluvních firem žáci dostávají odměnu.

Ve škole aktivně pracuje Školská rada, která má 6 členů – 2 zástupce zřizovatele, 2 zástupce pedagogů a 2 zástupce zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků. Dalšími aktivními orgány jsou Rada rodičů, Umělecká rada a Žákovská rada jako poradní orgány ředitelky a vedení školy.

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE