Home » Společné dokumenty » Historie školy

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Historie školy

Historické začátky

1953
Na podkladě vládního nařízení vzniklo při závodu TATRA Smíchov n.p. Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 17, ve kterém se vyučovaly obory: zámečník, klempíř, kovář, lakýrník, instalatér a soustružník.
Při závodu Wilhelma Piecka Smíchov n.p. bylo zřízeno Odborné učiliště státních pracovních záloh č. 21, ve kterém se vyučovaly obory: truhlář, dřevomodelář, soustružník a zámečník.

1963
V rámci ČKD PRAHA o.p. vznikl Učňovský závod ČKD PRAHA, jehož součástí se stala tato učiliště:
OU 1, 2, 3 – ve Vysočanských závodech Sokolovo a Stalingrad
OU 4 – v závodě JAWA Strašnice
OU 5 – v závodě TATRA Smíchov
OU 6 – mimopražská OU
OU 7 – v závodě Praga Vysočany
OU 8 – v závodě Naftové motory Smíchov
Teoretické vyučování OU 5 bylo umístěno v Praze 1, Tržiště.

1969
Došlo ke sloučení OU 5 a OU 8 v jedno učiliště OU 5 se zaměřením na dřevoobory a komunální obory – ředitelem se stal p. Miloň Hrubý. 
OU 4 a OU 6 byla zrušena.

1978
Obor dřevomodelář byl převeden do Vysočanské oblasti do OU 3. Teoretická výuka byla přemístěna na Prahu 10 – Strašnice

1988
Ředitel Miloň Hrubý odešel do důchodu. Nastoupil Mgr. Josef Střílka a zanedlouho ing. Oldřich Koníček.

  

Novodobá historie

1991
Došlo k rozdělení Učebního závodu ČKD PRAHA na 4 samostatné subjekty.
V konkurzním řízení se stal ředitelem SOU Mgr. Pavel Smolík.
Na základě novely školského zákona se stalo SOU právním subjektem s názvem SOU TATRA Smíchov.
Začala složitá delimitace z ČKD Praha a.s.
Zřizovatelem se stalo Ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.
SOU začalo užívat objekty:
Nový Zlíchov – pronájem od ŠKODY Diesel a.s.
Smíchov – pronájem od ČKD TATRA a.s.
Strašnice – na celý objekt uplatňována restituce
STT Ostrovec- právo hospodaření pro SOU

SOU začalo zřizovat nezbytné úseky pro organizaci právního subjektu. Postupně byla vytvořena se celá soustava vnitřních organizačních norem.
Změnil se zřizovatel SOU – Ministerstvo průmyslu ČR.
Byla provedena velká investiční akce – výstavba plynové kotelny na Zlíchově.

1992
SOU se po dohodě mezi vládou ČR, MPČR, SOU a  a.s. ŠKODA Diesel stalo vlastníkem objektu Nový Zlíchov.
Po dohodě SOU s a.s. ŠKODA Diesel uvolnila společnost všechny prostory na Zlíchově. Celý objekt Zlíchova se začal postupně upravovat pro potřeby SOU.
Začala složitá jednání s restituenty o objektu Miramare ve Strašnicích.
Teoretická výuka oboru instalatér byla převedena do SOU.
U všech oborů byl zaveden alternativní způsob výuky.
Byla opětovně zahájena výuka oboru soustružník, ukončena byla výuka oboru mechanik ocelových konstrukcí.
Po dohodě s ČKD TATRA a.s. uvolnilo SOU částečně prostory v „Tylovce“, pracoviště oboru lakýrník bylo přemístěno do hlavního závodu na Smíchově. Za finanční a materiálové pomoci ČKD TATRA byla na pracovišti Zlíchov vybudována obrobna a nové sociální zázemí pro žáky. V severní části objektu byla zahájena vestavba pro přemístění personálu z TATRY a Miramare.
Byla nově zavedena organizace odborného výcviku – 1. a 2. ročník  výuka v SOU, 3. ročník na základě uzavřených smluv na pracovištích organizací.
SOU se aktivně začalo podílet na přípravě českých modulů v oblasti svařování a zámečnictví ve spolupráci s holandskými organizacemi.

1993
Pracoviště oboru instalatér bylo přestěhováno do objektu Nový Zlíchov. Bylo dokončeno nové sociální zařízení pro mistry odborného výcviku, zahájena výstavba vlastní svářečské školy a provedeno rozšíření výdejny nářadí. Do objektu na Zlíchově se přestěhovalo z prostorů TATRY a.s. vedení SOU a ostatní útvary zajišťující podmiňující činnosti SOU.
Došlo ke změně názvu na SOU nábytkářské a technické, Nový Zlíchov 1, Praha 5.
Zřizovatelem se stalo Ministerstvo hospodářství ČR.

1994
Byla rozšířena výuka o 5letý obor Technik dřevařské a nábytkářské výroby a obor Technickoadministrativní pracovnice (TAP).
Byla dokončena severní vestavba na Zlíchově, rekonstrukce svářečské školy a byla vybudována učebna TAP v teoretickém a praktickém vyučování. 
Z TATRY a.s. bylo přestěhováno pracoviště strojních mechaniků, zůstalo zde pouze pracoviště lakýrníků.
Postupně se rozšiřovala spolupráce zejména se soukromými firmami (zhruba 50 firem).
SOU získalo v konkursu statut Fakultní školy PedF UK. Začala trvalá spolupráce s pedagogickou fakultou UK.
Byla ustavena a jmenována Rada školy.

1995
Bylo dokončeno stěhování všech organizačních pracovišť do objektu Zlíchov včetně ekonomického úseku ze školy „Miramare“.
V teoretickém vyučování byla dobudována učebna výpočetní techniky.
Byla zahájena výuka nástavbového studia Dřevařská a nábytkářská výroba.
SOU se zapojilo do účasti na výstavách Zlaté české ruce, For Habitat a Vědma a do celostátních soutěží For Student, Středoškolská odborná činnost, Olympiády ad.
Započala 3letá spolupráce s ABB Schule Offenbach ze SRN.

1996
Po dohodě s ČKD TATRA a.s. uvolnilo SOU všechny prostory v závodě na Smíchově. Přestěhovalo se poslední pracoviště oboru lakýrník. V této souvislosti bylo nutné reorganizovat uspořádání pracoviště obrobny. Byly zahájeny úpravy pracovišť oboru truhlář, jejichž cílem bylo další zkvalitnění podmínek pro výuku žáků a mistrů odborného výcviku. Všechny provedené úpravy od roku 1992 byly prováděny bez dotací ze státního rozpočtu.
SOU dosáhlo dohody s restituenty o koupi Miramare. MH ČR rozhodlo restituovaný majetek odkoupit.
Po podané žádosti bylo potvrzeno zařazení SOU do sítě škol.
SOU požádalo o rozšíření nabídky nábytkářských učebních a studijních oborů.
Byla zahájena výuka oborů uměleckořemeslného zpracování dřeva.
Zřizovatelem se stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
V důsledku zavedení devátých tříd dochází k poklesu počtu vyučovaných žáků, který potrvá tři respektive čtyři roky.
Byly realizovány investiční akce opravy střechy a výměny oken na Zlíchově.

1997
SOU začalo budovat další specializovaná pracoviště pro  výuku uměleckých oborů.
Byla navázána aktivní spolupráce s uměleckými firmami, ateliéry, architekty, umělci a uměleckými školami.
Žáci SOU se začali aktivně zúčastňovat celostátních soutěží. Přibyla cena Junior, pořádaná Truhlářskými listy.
Byla zahájena výuka 4letých studijních oborů uměleckořemeslného zpracování dřeva.
Mezi Městkou částí OÚ Prahy 10 a SOU byl dohodnut bezúplatný převod 1/4 objektu Miramare.
Závěrečné zkoušky byly poprvé navrženy významnými truhlářskými firmami a začaly se vykonávat na pracovištích vybraných firem.
Byla realizována výměna části oken v Miramare.

1998
SOU stabilizovalo nabídku učebních a studijních oborů a přizpůsobilo všechna svá pracoviště této nabídce.
Bylo zahájeno jednání s OÚ Prahy 10 o obnově zahrady na Miramare.
SOU se zapojilo do gesce uměleckých oborů zpracování dřeva a dále se podílí se na tvorbě nových osnov těchto oborů.
Byly zprovozněny další dílny zejména pro výuku oborů umělecký řezbář a umělecký truhlář.
SOU zahájilo kontakty s Bbv Annanbeg ze SRN, které má obdobnou skladbu oborů.
Po dlouhodobém úpadku došlo k oživení zájmu o strojírenské obory.

1999
Byla splacena poslední splátka restituentům. Na základě dohod o odkoupení a převodu majetku byly podány návrhy na vklad a zápis do katastru nemovitostí. SOU se de facto stalo majitelem celého objektu Miramare.
Byly zahájeny výměnné stáže s Bbv Annanberg v rámci Mezinárodního výměnného projektu Leonardo.
Byla dokončena úprava všech pracovišť podle stabilizované skladby studijních a učebních oborů.
SOU dosáhlo dobrých výsledků v Sondě Maturant.
SOU byl nečekaně oznámen optimalizační záměr, podle kterého se SOU bude specializovat na nábytkářské obory a ukončí výuku strojírenských oborů a oboru technickoadministrativní pracovnice k 30. 7. 2000. Na základě ekonomických a organizačních rozborů požádalo  SOU o rozšíření nabídky výuky i o obory umělecko řemeslného zpracování kovů náhradou za strojírenské obory tak, aby bylo maximálně využito vybavení SOU.
Byla zahájena intenzivní příprava školního roku 2000/2001 podle optimalizačního projektu, a to ve všech oblastech – personální, materiálně technické a organizační, včetně rozpracování projektů přestavby některých pracovišť a učeben.
Po vzájemné dohodě podalo SOU žádost na sloučení s SPV Kovářská, Praha 9, které je specializováno na praktickou výuku oboru truhlář a čalouník.

2000
Do katastru nemovitostí byl zapsán objekt Miramare. SOU se tím stalo vlastníkem všech užívaných objektů.
V zařazení do sítě škol byly SOU zapsány požadované obory. Tím byla vytvořena ucelená nabídka nábytkářských oborů a široká nabídka oborů uměleckého zpracování kovů a dřeva a to jak v učebních, tak studijních oborech.
Bylo uskutčněno stěhování žáků mezi učilišti. Z našeho SOU odešli žáci strojírenských oborů a oboru technicko administativní pracovnice.
Byla zahájena výuka oborů uměleckého zpracování kovů.

2001
V ČR dochází k decentralizaci veřejné správy a střední školy přecházejí postupně do zřizovatelské kompetence krajů.
Zřizovatelem SOU se stává hl.m.Praha, kde působí 33 krajských a 18 soukromých SOU s celkovým počtem cca 16500 žáků.
SOU se úspěšně uchází o získání finanční podpory v Projektu pro odborné vzdělávání MŠMT a získává prostředky na nákup sušičky dřeva a nových strojů.
Ze zdravotních důvodů odstupuje 1.srpna z funkce ředitele Mgr. Pavel Smolík. Funkci vykonával 10,5 roku a významným způsobem se podílel jak na výstavbě převzatých objektů, tak na koncepci výuky v SOU. Byl zakládajícím členem Sdružení učňovských zařízení.
Do nástupu nového ředitele vede SOU Mgr. Zdeněk Kučera, zástupce ředitele pro teoretické vyučování.

2002
Hl.m.Praha ruší bývalé SPV v Kovářské č.3, Praha 9 a budova se zbytkem žáků je převedena na naše SOU. Zanedbaný objekt je nutno rekostruovat, zvyšuje se však kapacita pracovišť odborného výcviku, což umožňuje snížit počet žáků ve směnném vyučování. Výhodou nového objektu je snadná dopravní dostupnost.
Na základě konkurzu je do funkce ředitele jmenován Mgr. Petr LACINA.
V průběhu roku jsou zahájeny práce s cílem postupného celkového zlepšení prostředí všech objektů a modernizace vybavení.
Žáci SOU dosahují významných úspěchů v soutěžích a SOU se umísťuje na předních místech na presentačních přehlídkách.
Rodičovská veřejnost projevuje o učiliště zvýšený zájem a přes nepříznivý vývoj demografické křivky se daří úspěšně zajistit nábor I.ročníků.
Prahu postihují v srpnu mimořádně ničivé povodně s dlouhodobým dopadem na dopravní obslužnost, objekty SOU však postiženy nejsou. V rámci solidarity SOU poskytuje pomoc při zajištění výuky a závěrečných zkoušek jiným SOU.
V SOU působí Rada školy, Rada rodičů, Žákovská rada a Umělecká rada.
SOU úzce spolupracuje s přibližně 45 podnikatelskými subjekty, kde žáci III. ročníků učebních oborů vykonávají odborný výcvik.
Pracovníci školy si postupně zvyšují svoji kvalifikaci.

2003
Z investičních prostředků hl.m.Prahy je připravena a v průběhu letních prázdnin realizována rekonstrukce celého objektu v Kovářské za cca 7 mil. Kč. Výuka ve zmodernizovaném objektu je zahájena 15. září. Dalším cílem je postupná renovace nábytku a vybavení.
I nadále se zvyšuje zájem o výuku v našem SOU. Kapacity v I.ročníku jsou maximálně naplněny. Nový školní rok je zahájen s celkovým počtem 455 žáků, což je 95% celkové kapacity SOU.
SOU se úspěšně uchází o grant v rámci projektu MŠMT – Podpora odborného vzdělávání. Získané prostředky jsou použity na modernizaci nářadí a nástrojů pro odborný výcvik.
V objektu na Zlíchově je svépomocí vystavěn nový prostor pro výuku speciálních technik.
V objektu školy se modernizuje sociální zázemí, sborovna a některé učebny.
S přispěním mimořádné dotace zřizovatele je učebnu PC vybavena novými počítači a je zřízena nová multimediální učebna pro výuku jazyků.
Spolupráce s podnikatelskými subjekty je dále prohlubována. Na školní rok 2003/2004 je uzavřeno celkem 43 smluv o spolupráci.
SOU přijímá nabídku Technického institutu z Dánska a společně s firmou DIZ se přihlašuje do projektu mezinárodní spolupráce v oblasti nábytkářství.

2004
Ve stavebně rekonstruovaném objektu dílen v Kovářské si s žáky vyrábíme vlastní nábytek a vybavení. Vyučování odborného výcviku u 4 skupin probíhá ve 2 směnách. V dubnu zemřel dlouholetý bývalý ředitel SOU pan Pavel Smolík ve věku 59 roků. V objektu školy Miramare je z prostředků HM Praha dokončena výměna oken a modernizovány některé další učebny. Školní rok 2004/05 po dobrém náboru zahajujeme se 430 žáky v 9 vyučovaných oborech (z toho 2 nástavbové) denní formy studia. Pro nezájem rodičů i žáků opět nebyl otevřen obor umělecký pasíř, zvýšený zájem je ale o obor umělecký kovář. MŠMT oznamuje změnu učebních osnov nově koncipovaného oboru truhlář od příštího školního roku. Žáci maturitních oborů SOU si ověřují znalosti v sondě „Maturita nanečisto 2004“ a vedení SOU rozhodlo o účasti i v příštím roce. V závěru roku poslanci schvalují nový školský zákon i zákon o pedagogických pracovnících a MŠMT připravuje pro r.2005 změnu většiny školských předpisů. SOU se úspěšně presentuje na zřizovatelem pořádané výstavě Schola Pragensis. V závěru roku je také zahájen 2letý mezinárodní projekt DEWEBAS (Leonardo da Vinci) za účasti škol, ministerstev školství a zaměstnavatelských firem z Dánska, Německa, Finska, Itálie a ČR (zastoupené naším SOU). Koncem roku dokončujeme novou učebnu výpočetní techniky na Zlíchově, kde v rámci odborného výcviku připravujeme budoucí absolventy studijního oboru a oboru truhlář ve speciálních softwarových programech, doporučených podnikatelskými firmami. Každý náš žák absolvuje cca 70 hodin výuky na počítačích nad rozsah stanovený osnovami.

2005
Začíná náročné období zásadních změn školské legislativy. Postupně měníme a upravujeme vnitřní předpisy. Po schválení Radou hl.m.Prahy vydáváme jako první SOU v Praze vlastní stipendijní řád, kterým chceme motivovat dobré studenty. Připravujeme a vedeme diskuzi o novém školním řádu, který vydáváme k 1.9.2005. Výsledky ověřování znalostí žáků v sondě „Maturita nanečisto 2005“ jsou průměrné. I přes nepříznivý vývoj demografické křivky se daří nábor žáků do I.ročníků a celkový počet žáků SOU se udržuje na 430 žácích v 9 vyučovaných oborech. V průběhu letních prázdnin dokončujeme další modernizaci některých učeben ve škole a rekonstrukci dílen truhlářů a kovářů na Zlíchově s cílem odstranit směnné vyučování v odborném výcviku od 1.září. Po dohodě ukončil dlouholetý a úspěšný výkon funkce ZŘTV Mgr.Zdeněk Kučera a na základě výběrového řízení byla do této funkce jmenována Ing. Jana Porvichová. V tomto školním roce chceme připravit rozšíření nabídky vzdělávání o další maturitní obor „Operátor dřevařské a nábytkářské výroby“ k doplnění třídy oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva. V září naše SOU úspěšně zajistilo 2.workshop partnerů projektu DEWEBAS a získané kontakty chceme využít pro výměnné krátkodobé stáže našich žáků. Již tradičně i v tomto roce organizujeme pro žáky řadu zahraničních krátkodobých zájezdů, zaměřených na poznávání historie a dějin umění.

2006
Po rekonstrukcích objektu dílen v Kovářské a na Zlíchově došlo ke zvýšení kapacity dílen, které umožnilo výrazně snížit směnné vyučování v odborném výcviku. Naše škola neobdržela v rámci projektu MŠMT INDOŠ žádnou dotaci na výpočetní techniku, přesto z vlastních prostředků modernizujeme hardware a darem ze Švýcarska můžeme vybavit kabinety učitelů a pracoviště dílen výpočetní technikou. Z důvodů nedostačující kapacity tříd v objektu školy byla zpracována studie na dostavbu 4 tříd a požadavek na investici cca 10 mil. Kč byl předložen zřizovateli. Strojní vybavení odborného výcviku je početně sice dostačující, ale zastaralé a není vhodné pro výuku moderních technologií. V průběhu letních prázdnin 2006 byly opět z vlastních zdrojů modernizovány některé učebny ve škole a zahájena výstavba nové učebny PC pro výuku odborných předmětů. Na trhu nedostatkové názorné učební pomůcky v odborném výcviku řešila škola i v tomto školním roce vytvořením dalších názorných pomůcek učiteli OV, postupně doplňovaných cizojazyčnými názvy tak, aby se u žáků upevňovaly znalosti v používání odborné terminologie v angličtině a němčině. Speciální výukový program byl již druhým rokem zařazen do výuky odborného výcviku v rozsahu 70 hodin ročně nad požadavek stanovený učebními dokumenty a tato skutečnost je spolupracujícími podnikatelskými subjekty příznivě hodnocena. V průběhu škol. roku byla zahájena spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou – Institutem vzdělávání a poradenství a zabezpečena odborná praxe studentů této školy. Naše škola využívá nabídky některých akreditovaných programů této univerzity pro další vzdělávání vlastních pedagogických pracovníků. 

2007
Od 1.ledna, kdy vstupuje v platnost nový zákoník práce, dochází k omezení počtu hodin výuky odborného výcviku žáků a MŠMT reaguje až k 1.září. V průběhu školního roku 2006/7 byly z vlastních prostředků dokončeny rekonstrukce kabinetů učitelů, modernizovány další učebny, dána do provozu nová učebna odborných předmětů s 30 počítači a ve škole je funkční počítačová síť. V objektech dílen byly modernizovány podlahy, v dílnách na Zlíchově provedena částečná výměna oken a do 2 dílen řezbářů byla zavedena klimatizace. Dílny v Kovářské byly vybaveny žaluziemi. Byly vymalovány některé kanceláře tak, abychom udrželi i nadále čisté pracovní prostředí. Od 1.září měníme název na Střední školu uměleckou a řemeslnou, který nejlépe vystihuje naše zaměření ve vzdělávací nabídce a na základě soutěže mezi žáky je vybráno nové logo školy. V posledních letech se zvyšuje zájem o obor umělecký kovář, který zabezpečujeme v nových dílnách. Přes velmi nepříznivý vývoj demografické křivky nastupuje i do nového školního roku na naší školu 420 žáků. Byla dokončena I.etapa zpracování vlastních hodnotících kritérií – tzv. autoevaluace školy, a zahájen první rok vlastního zpracování školních vzdělávacích programů. Škola podala projekt mobilit pro své žáky – WOOD-MOBILITY, který byl schválen a koncem roku vysíláme 2 skupiny žáků do Lissone (Itálie) a Flensburgu (Německo) na zahraniční stáže. V rámci mezinárodního projektu Leonardo získáváme zkušenosti v rámci projektu E-WOOD. Investiční výstavba nových 4 tříd nebyla zahájena – zřizovatel sdělil, že ji převádí do plánu r.2008. Na velmi dobré úrovni se účastníme již tradiční presentační akce pražských škol Schola Pragensis. 

2008
Na jaře školu navštívila náměstkyně primátora paní Ing. Marie Kousalíková a při prohlídce dílen ocenila zejména úroveň prací našich žáků. Všichni pedagogičtí pracovníci se podílejí na zpracování školních vzdělávacích programů tak, aby bylo možné od 1.9.2009 zahájit podle nich výuku. Na škole proběhla periodická inspekce ČSI – bez zjištění závad a s tím, že dosahujeme mimořádně dobrých výsledků při spolupráci se sociálními partnery. V prvním pololetí probíhala příprava na velké personální změny a koncem školního roku skončí i tříleté funkční období Školské rady. Do důchodu odcházejí dlouholetí učitelé manželé Hortovi a p. Peřina, vedoucí učitel odborného výcviku p. Jiří Kareš a také ředitel školy Mgr. Petr Lacina. Do funkce nové ředitelky je Radou hl.m. Prahy jmenována od 1.září 2008 stávající zástupkyně ředitele Ing. Jana Porvichová, Ph.D., novým vedoucím učitelem OV je jmenován p. Jiří Kostka, do funkce zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování je jmenována od 1.9.2008 paní Mgr. Pavla Komárková. 

2009
V dubnu tohoto roku byl zdárně dokončen víceletý mezinárodní projekt E-WOOD. Dále byl ukončen projekt WOOD-MOBILITY a zahájen projekt SPACE, týkající se mobility žáků a učitelů. Na tomto projektu se mimo naší republiky podílí Dánsko, Finsko a Francie.
Dalšími přijatými projekty školy byly DAVID, LAKOVNA a KOVÁRNA. Jednalo se o zásadní rekonstrukce, případně vznik nových pracovišť. Konkrétně nová lakovna, úprava kovárny spočívající ve zvýšení počtu výhní, další buchar, odhlučnění a odsávání. Mimo projekty byla pro obor UKZ vybudována a vybavena nová dílna pro strojní obrábění kovů. Pro potřeby dřevozpracujících oborů se podařilo za finančního přispění Evropského sociálního fondu prostřednictvím projektu IMPLEMENTACE v rámci programu OPPA vybudovat a perfektně vybavit „Vzorovou truhlářskou dílnu“.
Pro všechny pedagogické pracovníky bylo zásadním úkolem jara dokončení rozpracovaných školních vzdělávacích programů, podle kterých začala 1. září výuka ve většině vyučovaných oborů.
Byla též dokončena II. etapa vlastních hodnotících kritérií – autoevaulace.
V tomto roce byla škola ustanovena garantem „Nové závěrečné zkoušky“ pro obory umělecký truhlář a umělecký řezbář.
I letos došlo k několika personálním změnám, do důchodu odešli dlouholetí zaměstnanci paní Zvelebilová a Vajsová a pan Vajs. Vzhledem k úspěšnému náboru žáků rozšířilo týmy praktického a teoretického vyučování několik nových učitelů.
V soutěžích dovedností v oboru truhlář se žáci A. Míka a D. Hanuš po vítězství v oblastním kole probojovali do celostátního finále, kde se umístili na 2. místě.
V listopadu škola uspořádala řezbářské sympozium „Zlatý řez“. Byly osloveny školy, vyučující maturitní nebo tříletý obor řezbář jak v Česku, tak mimo republiku. Toto mezinárodní sympozium u odborníků i veřejnosti mělo velmi kladný ohlas, včetně doporučení v akci každoročně pokračovat.
Během roku se škola zúčastnila mnoha prezentačních akcí, z nichž největší je listopadová výstava „Schola Pragensis“ v Praze. Zde se škola prezentovala ukázkami výrobků všech vyučovaných oborů a umělečtí řezbáři prováděli přímé ukázky řezby a zlacení. Tyto ukázky vzbudily u všech návštěvníků mimořádný zájem. 

2010
V roce 2010 se škola zúčastnila celé řady veřejných akcí a soutěží odborných dovedností žáků škol. Například: Svinařské řetězení, Dobřívský cvoček, Velikonoce v Polabí, Schola Pragensis, Vánoce v Polabí. Dále jsme se zúčastnili soutěží Machři roku na výstavišti v Liberci, SUSO při výstavě FOR ARCH v Praze a soutěže kovářů v Českých Budějovicích na veletrhu Vzdělání a řemeslo.
Naše škola sama uspořádala dovednostní soutěž „Šikulka 2010“ pro žáky základních škol.
V tomto roce také proběhlo několik větších rekonstrukcí a modernizací prostor školy. Například rekonstrukce šaten žáků v objektu Na Výsluní 6 a rekonstrukce sociálního zázemí a šaten žáků v objektu Nový Zlíchov 1. 

2011
V tomto roce byl ukončen projekt SPACE, který umožnil žákům stáže v Dánsku a Finsku a v březnu bylo zažádáno o jeho pokračování s rozšířením stávajících partnerských zemí o Německo.
Poprvé proběhla dlouho připravovaná státní maturitní zkouška. I přes velký strach studentů dopadla nad očekávání dobře.
Během školního roku navštívili žáci řadu odborných exkurzí včetně veletrhů a výstav týkajících se nejen dřeva a kovu, ale i dalšího výtvarného umění. Velká část odborných akcí byla financována z evropských peněz v rámci projektu OPPA. Cílem projektu bylo vzdělávat nejen žáky, ale i pracovníky školy. Všichni pracovníci absolvovali velice zajímavá školení a exkurze.
V objektu Nový Zlíchov byla provedena rekonstrukce skladu řeziva. V Kovářské byly zrekonstruovány odborné učebny pro čalouníky a řezbáře a v objektu na Výsluní 6 byla provedena kompletní rekonstrukce topení.
V rámci projektu Řemeslo žije, do jehož aktivit se škola plně zapojovala, byla vybavena a uvedena do provozu truhlářská dílna (polygon) pro finalizaci nábytkových dílců ve spolupráci s firmou Říha. 

2012
V rámci projektu „Comenius“ byl zahájen navazující projekt mezinárodních studentských výměn SPACE II. V rámci projektu „Leonardo“ k nám na měsíc v únoru přicestovalo 30 dánských studentů, kteří se zúčastnili jak výuky na dílnách, tak hodin anglického jazyka ve škole. Stejně jako v minulých letech se naši žáci zúčastnili mnoha výstav, prezentačních akcí a reprezentovali naši školu v odborných soutěžích. Významné umístění žáka na I. místě v soutěži Sollertia (projekt Řemeslo žije!) znamenalo, že žák byl ve svém výkonu lepší, než vyzyvatel – praktik.
V rámci projektu polygon, byla zřízena specializovaná učebna pro CNC programování. Byla zmodernizována výdejna stravy v objektu teoretického vyučování. Kovářská dílna byla vybavena novým bucharem, stávající buchar byl odhlučněn. Bylo realizováno datové propojení objektů školy, které umožnilo digitalizaci agendy školy a nové elektronické služby pro žáky školy a pro rodiče žáků (elektronické žákovské knížky, elektronické třídní knihy a deníky odborného výcviku). 

2013
Rok 2013 začal nebývalým zájmem uchazečů o umělecké řemeslné obory. Na jaře nás v rámci projektu SPACE II navštívili dánští studenti, kteří s námi po dobu jednoho týdne pracovali v dílnách. V březnu se naši žáci prezentovali na výstavě v Chvalské tvrzi. V létě jsme zahájili projekty „Profes“ a „CNC technologie“. V rámci prvního z nich byla vytvářena systematická pomoc, individuální plány výuky, konzultační a kompenzační kroužky a další aktivity pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ten druhý zajistil CNC techniku do školy. V září se pro naše žáky podařilo získat pronájem velké tělocvičny pro výuku tělesné výchovy – v docházkové vzdálenosti od školy, a to v TJ Bohemians Praha. Podruhé jsme vyzkoušeli testy přidané hodnoty pro první ročníky a s napětím očekáváme, jak dopadnou výsledky za tři roky. Projekt „Řemeslo žije“ opravdu žije – žáci prvních ročníků byli pozváni na imatrikulaci do Kongresového centra. Na podzim vybraní žáci navštěvovali hrady a zámky a v rámci projektu Skanzen – obnova památek rekonstruovali některé části jejich vybavení. Již 5. ročník sympozia Zlatý řez se konal v listopadu – ve spolupráci s  Muzeem hl. m. Prahy, v budově muzea na Florenci. V  r. 2013 byla také dokončena I. část vestavby dílen na Zlíchově – vznikla nová kovárna a nová truhlářská dílna. Pokračujeme v  opravách světlíků a v  dalších drobných udržovacích pracech. Na Zlíchově byl v tomto roce vyměněn náš hlídací psí kamarád, namísto Rexe máme Joshe. Ve Strašnicích odchází na zasloužený odpočinek dlouholetý školník, pan Metzl. Na další šestileté období byla ředitelkou školy znovu jmenována Ing. Jana Porvichová. 

2014
V roce 2014 pokračují projekty Profes a CNC technologie. Kromě CNC obráběcího stroje, který se téměř všichni žáci učili ovládat, pokračovalo vybavování školy – pořídili jsme další dvě interaktivní tabule, koncem roku byla z prostředků projektu Řemeslo žije pořízena cupovačka – usnadnila práci čalouníkům. Maturitní ples se tentokrát konal v KD Ládví. V březnu nás již tradičně navštívili studenti z Dánska, my jsme jim tentokrát návštěvu oplatili. V tomto roce jsme měli poprvé možnost změřit přidanou hodnotu – změřit, co se naši žáci dokáží za tři roky studia naučit. Výsledky jsou vynikající, vzdělávání má smysl. V rámci projektu Skanzen – obnova památek jsme opravovali vybavení hradu Švihov. Také v budovách školy dochází k větším změnám: na Zlíchově byla přestavěna výdejna stravy, byl zde zpevněn a nově vydlážděn dvůr, ve Strašnicích byl přestavěn byt školníka a vznikly nové prostory pro kanceláře i pro výuku. Na konci školního roku 2013/2014 odchází do důchodu hned několik dlouholetých pracovníků školy – výchovná poradkyně Mgr. Jegorovová, Mgr. J. Horych, B. Hamerská a další. 

2015
Tento školní rok nás již postihly slabé ročníky dětí narozených v roce 1999 a 2000. Maturitní ples se tentokrát přesunul do kulturního domu na Maninách. Během roku nás opět navštívili žáci z partnerské školy v Dánsku, hostili jsme také žáky – stážisty z Francie. I my jsme tentokrát vyjeli do zahraničí – skupina řezbářů na stáž v německém Flensburgu a skupina truhlářů do dánského Skive. Výuku obohacuje nejen zácvik CNC programování a práce na CNC obráběcím stroji, ale také vzdělávání v rámci projektů – opět opravujeme hrad Švihov, ale také hrad Bečov a některé drobné památky v Národním technickém muzeu prostřednictvím projektu Skanzen – obnova památek, učíme se dělat tesařské konstrukce – v rámci projektu Umím víc stavíme pergolu a připravujeme stříšky na hráně. Zapojili jsme se do projektů Řemeslo žije II. a Řemeslo žije III., díky tomu máme novou formátovací pilu, čalounický polygon, spolupracujeme se ZŠ v Chuchli, je podpořeno odborné vzdělávání pedagogů. Pro žáky vybraných řemeslných oborů je nejdůležitější, že za dobré studijní výsledky mohou dostat stipendium od hlavního města Prahy. Pokračují i opravy a úpravy budov školy, postupně jsou vyměňovány světlíky na Zlíchově, je zde opraven plot, zvětšen sklad dřeva. Ve Strašnicích byla opravena kotelna, vyměněno starší osvětlení a přidány stříšky na dvorek.

Bleskovka

Doplňkové a opravné zkoušky srpen – ZDE

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE