Home » Společné dokumenty » Povinně zveřejňované informace

Rychlé odkazy

Galerie PLOT

Výtvarné práce žáků a studentů
Výtvarné práce žáků a studentů

Galerie Zlaté ruce

Řemeslné práce žáků a studentů

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Zde naleznete informace povinně zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 zákona.
Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Oficiální název
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 014 891 263
REDIZO: 600 005 640

2. Důvod a způsob založení

Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná, příspěvková organizace Hlavního města Prahy, byla zřízena ke dni 1. 11. 1996 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod čj. 12460/97-60 ze dne 4. 2. 1997. Rozhodnutím MŠMT ČR čj. 34009/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla k 1. 1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha. Aktuální zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/39 ze dne 22. 4. 2021 nabyla účinnosti dne 1. 5. 2021.
Organizace sídlí na adrese Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5, PSČ 150 00.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování středního odborného a vyššího odborného vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášek č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
Škola je organizačně členěna na úsek teoretického vyučování, úsek odborného výcviku, provozní středisko a ekonomické oddělení. V čele úseků teoretického a praktického vyučování stojí zástupci ředitelky, v čele provozního střediska a ekonomického oddělení vedoucí.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa – sídlo: Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: adresa shodná s poštovní adresou
4.3 Úřední hodiny – sekretariát ředitelky školy: v pracovních dnech (po – čt) 8.00 – 14.00 h mimo dny školních prázdnin. Ve dnech školních prázdnin je provoz školy omezen

4.4 Telefonní spojení:
ústředna: 251 115 411
ředitelka školy: Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D., MBA, 251 115 414, 724 884 143, jana.porvichova@ssuar.cz
zástupci ředitele:
• Bc. Jan Petrus, statutární zástupce ředitelky, 606 081 802, jan.petrus@ssuar.cz
• Ing. Mgr. Lenka Barborová, 724 863 052, lenka.barborova@ssuar.cz
• MgA. Roman Witasek, 606 081 835, roman.witasek@ssuar.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Jitka Štemberová, 725 953 719, jitka.stemberova@ssuar.cz
4.5 Adresa internetových stránek – webové stránky: www.ssuar.cz
4.6 Adresa podatelny: Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
• USB flash disk
4.7 Elektronická adresa podatelny – e-mailová adresa: ssuar.@ssuar.cz
4.8 Datová schránka – ID datové schránky: 8sxz9iq

5. Případné platby lze poukázat: RB, a. s., č. účtu 2516649002/5500

6. IČO: 14891263

7. Plátce daně z přidané hodnoty: škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy 1) za rok 2021/2022 – ZDE 2) za rok 2022/2023 – ZDE
 • Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy ZDE

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  – v listinné/elektronické podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě po předchozí domluvě s ředitelkou školy v ředitelně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách ZDE.

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím
je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy ZDE.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do podatelny školy v úředních hodinách, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy nebo prostřednictvím datové schránky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen „správní řád“)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném a účinném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) – č. j. 37 014/2005–25

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací – ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy ZDE

Popis úkonů orgánu veřejné moci

Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.

PoložkaPopis položky
Název úkonuRozhodnutí o právech a povinnostech žáka, nebo studenta (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání
V jakém případě ve věci jednatŘeditelka školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka.
Charakteristika úkonuÚčelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitelky, kterým se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání. Toto rozhodnutí je ve věci: a) žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona, zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 školského zákona, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 školského zákona a následujících a ve vyšší odborné škole podle § 93 školského zákona a následujících, c) žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání
a opakování ročníku podle § 66 a 97 školského zákona, d) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona, e) žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100 školského zákona, (dále též vše společně jako „charakteristika úkonu“)
Výsledek úkonuVýsledkem je rozhodnutí ve věci uvedené v bodu charakteristika úkonu.
Kdy věc řešitBezprostředně, v případě, kdy účastník chce dosáhnout naplnění některé z položek uvedených v bodu charakteristika úkonu odst. a), c), e). Lhůty v jednotlivých věcech stanoví zákon 500/2004 Sb., správní řád. Přihlášku ke střednímu vzdělávání (charakteristika úkonu odst. b)) odevzdá uchazeč pro první kolo příjímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu, v oborech bez talentové zkoušky do 1. března. Přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole odevzdá uchazeč pro první kolo přijímacího řízení do 31. května. V případě, že je ředitelkou zahájeno řízení z moci úřední (charakteristika úkonu odst. d)).
Co je nutné doložit při iniciaci úkonuK žádosti o přijetí ke střednímu vzdělávání se přikládá: a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky, b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, c) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud
se uchazeč hlásí do nástavbového studia, d) doklad o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, pokud se uchazeč hlásí do oboru vyššího odborného vzdělávání e) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud
se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání
s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, f) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud
je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, g) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče
se speciálními vzdělávacími potřebami, h) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo i) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání. (2) Součástí přihlášky nemusí být doklad (nebo jeho úředně ověřená kopie) uvedený v odstavci 1 písm. a) a b), pokud je klasifikace
z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou,
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce
ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance. Formulář přihlášek ke vzdělávání naleznete pro Střední odbornou školu ZDE.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronickyŽádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:
– do datové schránky školy,
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).  
V žádosti musí být uvedeno:
– jméno a příjmení žadatele,
– datum narození žadatele,
– jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,
– místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
– označení správního orgánu, kterému je žádost určena,
– podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovatŽádost může být podána také:
– poštou,
– osobním podáním.  
V žádosti musí být uvedeno:
– jméno a příjmení žadatele,
– datum narození žadatele,
– jméno a příjmení zákonného zástupce žadatele,
– místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
– označení správního orgánu, kterému je žádost určena,
– podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronickyVýše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronickyVýše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonuPředmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.
Opravné prostředkyProti rozhodnutí ředitelky školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a násl. správního řádu. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k rukám ředitelky školy. Výjimkou je odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy
o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů
ode dne doručení rozhodnutí
.
Časté dotazyNejsou známy.
SankceV řešených případech nejsou uplatňovány sankce.
PůsobnostŘeditelka školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.
OblastÚkon je vykonáván v oblasti vzdělávání.
Klíčová slovapovolení individuálního vzdělávacího plánu; přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku; přestup žáka; přijetí ke vzdělávání ve střední škole a vyšší odborné škole; změna oboru vzdělání; přerušení vzdělávání a opakování ročníku; podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy; žádosti o uznání dosaženého vzdělání;
Počátek platnosti popisu úkonu1. 3. 2021
Konec platnosti popisu úkonuNení známo.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systémuAgendový informační systém Kód agendy A3082 Školský zákon 

Zřizovatel školy

PRAHA

Naši partneři

IVP
Ja Czech
Ja Czech
DAYWORK
LESY PRAHA
KIELCE